AM Wypożyczalnia Samochodów

Wypożyczalnia samochodów w Katowicach

+48 504 289 570  /  32 284 58 08

Strona główna Warunki najmu Cennik Często zadawane pytania Kontakt

WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

 1. NAJEMCA rezerwuje samochód telefonicznie lub poprzez e-mail.
 2. Wynajmujący podstawia przygotowany i zatankowany do pełna samochód w pełni UBEZPIECZNY NA TERENIE RP pod wskazany adres o umówionej godzinie.
 3. Po podpisaniu umowy najmu samochodu Najemca uiszcza gotówką koszt najmu.
 4. Podpisując umowe wypożyczenia samochodu najemca potwierdza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń a ewentualne uwagi o stanie pojazdu odnotowane muszą być w rubryce UWAGI.
 5. Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
 6. WYPADEK - Najemca korzysta z ubezpieczenia spełniając podstawowe warunki ubezpieczyciela. Powinien zawiadomić o wypadku Wypożyczającego, Policję i spisać dane sprawcy oraz sporządzić opis zajścia
 7. Każde przedłużenie najmu musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela AMwypozyczalni co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu umowy. Opóźnienie w zdaniu samochodu wynoszące ponad 60 minut upoważnia AMwypozyczalnię do pobrania opłaty za następną dobę najmu.
 8. Niezastosowanie się Najemcy do terminu zwrotu określonego w umowie, uważane będzie za samowolne, bezprawne używanie pojazdu. W takim przypadku AMwypozyczalnia zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji o zaginięciu pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dobę używania pojazdu.
 9. Czas najmu określa się w dniach kalendarzowych (dzień wynajmu=24h), a czas trwania umowy najmu określa się w godzinach podając datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia umowy.
 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do monitorowania wynajmowanych pojazdów za pomocą nadajników GPS, a Najemca wyraża zgodę na monitorowanie pozycji pojazdu.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody oraz zobowiązuje się do ich pokrycia w całości w przypadku:
 12. W przypadku kiedy Najemca chce poruszać się wypożyczonym pojazdem poza granicami Polski musi uzyskać zgodę
 13. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy poza granicami kraju, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty holowania pojazdu do granicy Polski.
 14. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej Umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca ponosi wszelkie koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmujacego Kancelarię.
 15. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz o nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
 16. W przypadku odbioru samochodu w późniejszym terminie niż planowany, cena nie ulega zmianie. W przypadku wcześniejszego niż ustalony termin zwrotu samochodu, Wynajmujący zwraca do 50% pierwotnej ceny rezerwacji za dni niewykorzystane przez Najemcę.
 17. Rezerwacja jest ważna od momentu potwierdzenia dostepnosci samochodu droga elektroniczna lub telefonicznie. Firma AMwypozyczalnia zastrzega sobie prawo do potwierdzenia rezerwacji w ciagu 48 godzin od zlozenia zamowienia.
 18. Wszelkie sprawy sporne dotyczące postanowień Umowy, nieuregulowane niniejszą Umową, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla siedziby firmy.
Strona główna Warunki najmu Cennik Często zadawane pytania Kontakt

AM Wypożyczalnia ul. Górna 1, 42‑624 Niezdara/k Pyrzowic

AM Wypożyczalnia Samochodów © 2011